נתונים

מספר_גרעיניםתרומהפרוייקטיםעבודה

 התפלגות_ארגוני_גגשירות_קרבימשתתפיםשיתוף פעולהמשפחותמוסדות_חינוךארצימשאבים